ທ່ຽວໂຮງງານ

ໂຮງງານ 35
ໂຮງງານ 23
ໂຮງງານ 22
ໂຮງງານ 18
ໂຮງງານ 16
ໂຮງງານ 14
ໂຮງງານ 5
ໂຮງງານ 10
ໂຮງງານ 37
ໂຮງງານ 54
ໂຮງງານ 42
ໂຮງງານ 39